Hiện tất cả lần làm Tên mục tiêu học tập Trạng thái Điểm Thời gian
Thai phụ và các vấn đề liên quan Hoàn thành / 00 : 00 : 00
Các vấn đề nội khoa tại phòng khám thai phụ Hoàn thành / 00 : 00 : 00
Tổng số nội dung bài giảng đã được hoàn thành 100% 00 : 00 : 00