Hiện tất cả lần làm Tên mục tiêu học tập Trạng thái Điểm Thời gian
Phân biệt sốc phản vệ và phản ứng lo lắng Hoàn thành / 26 : 52 : 47
Xử trí sốc phản vệ sau tiêm Hoàn thành / 00 : 05 : 26
Tổng số nội dung bài giảng đã được hoàn thành 100% 26 : 58 : 13