Hiện tất cả lần làm Tên mục tiêu học tập Trạng thái Điểm Thời gian
Viêm đường hô hấp cấp (ARI) gây quan ngại về y tế cộng đồng – Giới thiệu Chưa học / 00 : 00 : 00
Học phần 2: Cách bảo vệ chống lây nhiễm ARI Chưa học / 00 : 00 : 00
Học phần 3: Các biện pháp vệ sinh cơ bản Chưa học / 00 : 00 : 00
Học phần 4: Đeo khẩu trang Hoàn thành / 00 : 00 : 00
Tổng số nội dung bài giảng đã được hoàn thành 25% 00 : 00 : 00