Hiện tất cả lần làm Tên mục tiêu học tập Trạng thái Điểm Thời gian
Chuẩn bị, sẵn sàng và IPC Chưa học / 00 : 00 : 00
Virus COVID-19 Chưa học / 00 : 00 : 00
IPC trong COVID-19 Hoàn thành / 00 : 00 : 00
Tổng số nội dung bài giảng đã được hoàn thành 33% 00 : 00 : 00