Hiện tất cả lần làm Tên mục tiêu học tập Trạng thái Điểm Thời gian
Các virus hô hấp mới nổi, bao gồm COVID-19: Giới thiệu Hoàn thành / 00 : 00 : 00
Giới thiệu về các virus đường hô hấp mới nổi, bao gồm COVID-19 Hoàn thành / 00 : 00 : 00
Phát hiện các virus đường hô hấp mới nổi: Giám sát Chưa học / 00 : 00 : 00
Phát hiện các virus đường hô hấp mới nổi: xét nghiệm Chưa học / 00 : 00 : 00
Truyền thông về nguy cơ Chưa học / 00 : 00 : 00
kết nối với cộng đồng Chưa học / 00 : 00 : 00
Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm trùng (IPC) và chăm sóc Chưa học / 00 : 00 : 00
Tổng số nội dung bài giảng đã được hoàn thành 29% 00 : 00 : 00