Hiện tất cả lần làm Tên mục tiêu học tập Trạng thái Điểm Thời gian
Thách thức trong phát triển vaccin ngừa Covid Hoàn thành / 00 : 00 : 00
Biện pháp phòng tránh Chưa học / 00 : 00 : 00
Viễn cảnh đại dịch Chưa học / 00 : 00 : 00
Lâm sàng và điều trị Chưa học / 00 : 00 : 00
Tổng số nội dung bài giảng đã được hoàn thành 25% 00 : 00 : 00