Hiện tất cả lần làm Tên mục tiêu học tập Trạng thái Điểm Thời gian
Tổng quan Chưa học / 00 : 00 : 00
Tư liệu - thông tin Chưa học / 00 : 00 : 00
21_HW_module_1_FINAL_READY_TO_RECORD_4_.Viet Hoàn thành / 33 : 25 : 49
22_HW_module_2_FINAL_READY_TO_RECORD_MC_VN Chưa học / 00 : 00 : 00
23_HW_module_3_FINAL_Recorded_2_-VN Chưa học / 00 : 00 : 00
24_HW_module_4_FINAL_READY_TO_RECORD_VN Chưa học / 00 : 00 : 00
25_HW_module_5_FINAL_READY_TO_RECORD_VN Chưa học / 00 : 00 : 00
26_HW_module_6_FINAL_READY_TO_RECORD_VN Chưa học / 00 : 00 : 00
Tổng số nội dung bài giảng đã được hoàn thành 13% 33 : 25 : 49