Hiện tất cả lần làm Tên mục tiêu học tập Trạng thái Điểm Thời gian
Giới thiệu Chưa học / 00 : 00 : 00
Thông tin về vaccin Chưa học / 00 : 00 : 00
2- chính sách nhà nước Chưa học / 00 : 00 : 00
3- lập kế hoạch và điều phối Chưa học / 00 : 00 : 00
4-Đảm bảo kinh phí triển khai Chưa học / 00 : 00 : 00
5- xác định quần thể đích Chưa học / 00 : 00 : 00
6- các chiến lược tiêm chủng Chưa học / 00 : 00 : 00
7- Cung ứng và quản lý chất thải Chưa học / 00 : 00 : 00
8- quản lý đào tạo nguồn nhân lực Chưa học / 00 : 00 : 00
9- nhu cầu vaccin Hoàn thành / 00 : 00 : 00
10-an toàn vaccin và xử trí tai biến Chưa học / 00 : 00 : 00
11- hệ thống theo dõi tiêm chủng Chưa học / 00 : 00 : 00
Tổng số nội dung bài giảng đã được hoàn thành 8% 00 : 00 : 00